Specjalizacje

Kancelaria Adwokacka

Marcin Storczyk Adwokat

ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok 201
42-200 Częstochowa

515 192 585

NIP 769-204-28-91

marcin.storczyk@adwokatura.pl

Prawo umów

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności negocjujemy, przygotowujemy i opiniujemy umowy. Doradzamy w trakcie wykonywania zawartych umów. Pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie ich realizacji. Doradzamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań dopasowanych do indywidualnej sytuacji prawnej jak i ekonomicznej klienta. Zapewniamy bezpieczeństwo prawne poprzez kontraktowe zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Zwracamy szczególną uwagę na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk, które mogą powstać w ramach zawartych umów. Dokładamy szczególnej staranności w celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, w zakresie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez naszych Klientów działalności gospodarczej, poprzez zapewnienie optymalnego zabezpieczenia umownego zarówno inwestorów, wykonawców czy też podwykonawców w ramach realizowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Świadczymy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z umowami zawieranymi w trakcie procesów inwestycyjnych, w szczególności przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, umowy o generalne wykonawstwo, umowy z dostawcami mediów i usług, umowy z podwykonawcami.

 • przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy,
 • doradzamy w trakcie wykonywania tych umów,
 • pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie ich realizacji
 • zapewniamy bezpieczeństwo prawne poprzez kontraktowe zabezpieczenia interesy naszych Klientów

Prawo Transportowe

Klientom z sektora działalności transport i spedycja doradzamy we wszystkich aspektach ich działalności zarówno w zakresie transportu krajowego jak i międzynarodowego. Przewoźnikom przede wszystkim pomagamy w zakresie ochrony przed niesłusznie naliczonymi karami umownymi czy też notami obciążeniowymi. Nasze doradztwo i pomoc prawna w sektorem transportu i spedycji opiera się nie tylko na przepisach ściśle związanych prawem transportowym czy też konwencji CMR, ale także szeroko rozumianym prawie gospodarczym i handlowym. Prowadzimy sprawy sporne związane z działalnością transportową i spedycyjną, w zakresie roszczeń powstających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej po strona przewoźnika jak i spedytora. Prowadzimy również sprawy przeciwko ubezpieczycielom związane z powstałymi szkodami w przewożonym ładunku, czy też szkodami w taborze samochodowym.

 • Zapewniamy ochronę przed niesłusznie naliczonymi karami umownymi czy też notami obciążeniowymi,
 • Prowadzimy sprawy przeciwko ubezpieczycielom o odszkodowanie,
 • Reprezentujemy spedytorów jak i przewoźników w sporach sądowych.

Prawo spółek

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z tworzeniem spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw. Rejestrujemy spółki prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Doradzamy w zakresie planowania optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury grupy kapitałowej. Przygotowujemy umowy zawierane miedzy wspólnikami spółek. Prowadzimy spory sądowe związane z wewnętrznymi roszczeniami między wspólnikami jak również reprezentujemy spółki w procesach związanych z ich działalnością. Zapewniamy kompleksową bieżącą obsługę korporacyjną. Reprezentujemy także wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Prawo spółek jest jedną z wiodących specjalizacji kancelarii. Obsługujemy podmioty z kapitałem polskim i zagranicznym.

 • tworzymy spółek prawa handlowego,
 • reprezentujemy spółki w postępowaniach rejestrowych,
 • pomagamy w planowaniu optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury grupy kapitałowej,
 • pomagamy przy umowach zawieranych miedzy wspólnikami oraz wspólnikami a spółką,
 • reprezentujemy spółki w sprawach wewnętrznych (spółka-wspólnicy, spółka- osoba trzecia)
 • zapewniamy bieżącej obsługę korporacyjną spółek, oraz obsługę prawną organów spółek kapitałowych,
 • reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,

Windykacja należności

Nasza Kancelaria wspiera firmy w profesjonalnym zarządzaniu należnościami, co obejmuje takie usługi, jak monitoring należności, polubowna windykacja należności w kraju i za granicą oraz windykacja sądowa z kompleksową obsługą procesu egzekucji komorniczej.
W ramach rozbudowanego działu windykacji prowadzimy kompleksową obsługę prawną o ogólnokrajowym zasięgu w zakresie windykacji należności w postępowaniach sądowych oraz pozasądowej restrukturyzacji wierzytelności. Obsługa ta obejmuje również zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowym, naprawczym i likwidacyjnym.
Korzystając z wieloletniego doświadczenia w zakresie windykacji należności w celu zminimalizowania ryzyka powstania zaległości finansowych Kancelaria opracowała własny system monitoringu należności. Oferujemy możliwość skorzystania z usług monitoringu należności, zarówno przed terminem wymagalności wystawionych faktur jak i w fazie ich wczesnego przeterminowania. Windykacja należności w ramach niniejszej usługi sprowadza się do kontroli płatności Państwa klientów oraz motywuje ich do spełnienia świadczenia płatniczego w ustalonym terminie poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi windykacyjnych.

 • minimalizujemy ryzyko przedawniania oraz nieściągalności należności,
 • pomagamy w szybkim odzyskaniu środków
 • prowadzimy monitoring należności,
 • zajmujemy się windykacją polubowną,
 • zapewniamy windykację sądowa z kompleksową obsługą procesu egzekucji komorniczej

Aktualności

7 sierpień, 2017 | AKTUALNOŚCI:
MILOG – zmiany przy zgłaszaniu kierowców.

Przypominamy Klientom Kancelarii zajmujących się transportem międzynarodowym, iż z dniem 1 lipca 2017 roku ulegają zmianie dotychczasowe zasady zgłaszania kierowców do pracy na terenie Niemiec. Od 1 lipca 2017 roku przedmiotowe zgłoszenia będzie można dokonywać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy internetowej on-line dostępnej pod adresem: www.meldeportal-mindestlohn.de Aktualne informacje w zakresie obowiązku dokonywania zgłoszenia kierowców znajdziecie również … Czytaj dalej MILOG – zmiany przy zgłaszaniu kierowców.

Skorzystaj z porady przez internet. Zobacz jakie to proste